Inspraakorganen

De schoolraad

De schoolraad bestaat uit de voorzitter, een secretaris en vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsleden, de lokale gemeenschap, de leerlingen en de Inrichtende Macht. De raadgever van de schoolraad is de directeur, F. Santens.
De schoolraad kan advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel, de ouders of de leerlingen aanbelangen, ook over de algemene organisatie en werking van de school.

Adviescollege

Het adviescollege is een adviserend lichaam dat de directeur, F. Santens bijstaat in het uitstippelen van het pedagogisch en didactisch beleid van de school. Zij zit maandelijks het adviescollege voor. De voorzitters van alle vakwerkgroepen zijn lid van dit adviescollege.

Loc

Het lokaal onderhandelingscomité van het college is samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van de inrichtende macht en 5 vertegenwoordigers van het personeel.

Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitters, een secretaris, een schatbewaarder en de leden. Het oudercomité wordt zo samengesteld dat de ouders van de leerlingen van de beide campussen zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn.
Het oudercomité vergadert ten minste eenmaal per trimester .
Directeur F. Santens vertegenwoordigt de school in het oudercomité waarin zij over een adviserende stem beschikt.

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft een adviserende bevoegdheid over alle materies die een weerslag hebben op de algemene organisatie van het schoolleven. De raad behandelt geen individuele gevallen.
Per klas is er 1 vertegenwoordiger (+ vervanger), 3 leerkrachten begeleiden de vergaderingen die tweewekelijks telkens op dinsdagmiddag worden georganiseerd in de beide campussen. De directeur, F. Santens en adjunct-directeur; H. De Craene, worden op de hoogte gebracht van de eventuele voorstellen, door de leerlingen aangebracht.