Contact school – gezin

Klas Sint-Catharinacollege
Natuurlijk hechten we ook veel belang aan goede contacten met de ouders. Het hele jaar door houden we hen op de hoogte van je resultaten en gedrag en de nieuwe ontwikkelingen op onze school.

Schoolreglement

Bij de inschrijving en aan het begin van ieder schooljaar ontvangen leerlingen en ouders het schoolreglement en het opvoedingsproject. Wij raden zowel ouders als leerlingen aan om beide documenten aandachtig te lezen. Zij bepalen immers zeer nauwkeurig de rechten en plichten van elke leerling in het Sint-Catharinacollege.

Schoolkalender

Begin september en eind december ontvangen de leerlingen de semesterkalender. Deze kalender geeft een volledig overzicht van alle schoolse en bijschoolse activiteiten. Het is tevens een instrument voor ouders die op de hoogte willen zijn van het reilen en zeilen van onze school. U vindt de laatste versie steeds op smartschool onder “Mijn vakken – Brieven voor leerlingen en ouders – Documenten – Algemeen”.

Schoolagenda

In de schoolagenda worden alle lessen en huistaken bijgehouden en is er ruimte voorzien voor opmerkingen van de leraar. De agenda moet je stipt bijhouden. Ook bij afwezigheid wordt hij volledig ingevuld. Wij vragen de ouders om deze agenda regelmatig na te zien, uit interesse en als aanmoediging.

Rapporten

Leerlingen van de eerste graad ontvangen om de 14 dagen een rapport over hun studie- en gedragsevolutie, de tweede graad om de drie weken en de derde graad om de maand. De data waarop de rapporten worden uitgereikt, staan vermeld in de schoolkalender. De eerste twee jaren ontvangen op het einde van elk trimester een overzicht van hun examenresultaten, de andere jaren voor de kerstvakantie en het schooljaareinde.

Ouderavonden

In oktober en februari organiseren we contactavonden voor de verschillende klassen. Ouders kunnen dan met de leerkrachten de studie- en gedragsevolutie van hun zoon of dochter bespreken. Tijdens het tweede trimester nodigen we de ouders van de vijfdes en zesdes uit om kennis te maken met de vele mogelijkheden in het hoger onderwijs. Tijdens het derde trimester worden voor het eerste leerjaar A, optie Klassieke studiën en het tweede en vierde jaar infovergaderingen georganiseerd. Op het einde van deze jaren, moet er immers een studierichting worden gekozen. Ook hier kan je met de leerkrachten in gesprek treden over de studievorderingen en de toekomst van je zoon of dochter.

Persoonlijk contact

Je kunt altijd schriftelijk of telefonisch afspreken met de directeur, de adjunct-directeur of de leerkrachten. Indien je zoon of dochter school loopt in de Boelarestraat, kan je terecht bij de campusverantwoordelijke.

Klastitularis

De titularis geeft meestal meerdere vakken aan zijn of haar klas, schrijft de rapporten, bemiddelt bij de vakleerkrachten
en volgt de studie- en gedragsevolutie van zijn/haar leerlingen op de voet. De klastitularis neemt, indien nodig, zelf contact op met de ouders. Hij of zij is ook steeds bereid om met hen gedachten uit te wisselen over hun zoon of dochter en zal, indien nodig, voor de ouders contacten leggen met vakleerkrachten of de directie.

Vakleerkrachten

Leerlingen die voor een vak achterstand opliepen door ziekte, door het niet begrijpen van bepaalde leerstofonderdelen of door het hanteren van een foutieve studiemethode, kunnen zich via hun ouders of rechtstreeks wenden tot de betreffende vakleerkracht. Deze zal graag
een efficiënte oplossing uitwerken. De vakleerkrachten van de eerste graad bezorgen aan het begin van het
schooljaar aan de ouders en de leerlingen schriftelijk de nodige richtlijnen voor het efficiënt en succesvol omgaan
met hun vak.

Oudervereniging

De oudervereniging bundelt de verlangens van de ouders en speelt hierop in. Tegelijkertijd helpen zij ouders en school om de christelijk geïnspireerde opvoeding van het gekozen onderwijsnet waar te maken.

Oudercomité

Wie lid is van de oudervereniging kan deel uitmaken van het oudercomité dat regelmatig samenkomt met Dhr. F. Santens om de belangen van ouders, leerlingen en school te bespreken. Correspondentie voor het oudercomité wordt gericht aan de voorzitter, Sint-Catharinacollege,
Collegestraat 11, 9500 Geraardsbergen.

Schoolraad

In uitvoering van het participatiedecreet van 2 april 2004 werd in het Sint-Catharinacollege een schoolraad opgericht. Hierin zetelen vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsleden, de leerlingen en de lokale gemeenschap. De raad geeft advies aan en overlegt met het schoolbestuur over alles wat de concrete organisatie van het schoolleven betreft. Individuele gevallen worden er nooit behandeld.
Briefwisseling voor deze raad wordt gericht aan:

Schoolraad Sint-Catharinacollege
Collegestraat 11
9500 Geraardsbergen.
Contacten School