Inspraakorganen

De schoolraad

De schoolraad bestaat uit de voorzitter, een secretaris en vertegenwoordigers van de ouders, de personeelsleden, de lokale gemeenschap, de leerlingen en de Inrichtende Macht. De raadgever van de schoolraad is de directeur, F. Santens.
De schoolraad kan advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel, de ouders of de leerlingen aanbelangen, ook over de algemene organisatie en werking van de school.

Adviescollege en pedagogische raad

Het adviescollege en de pedagogische raad zijn adviesorganen die de directeur F. Santens bijstaan in het uitstippelen van het pedagogisch en didactisch beleid van de school. Op regelmatige basis zitten deze leden met de directie samen om aspecten van de interne kwaliteitszorg op school te bespreken, uit te werken en te evalueren.

LOC

De syndicaal afgevaardigde bespreekt met de directie personeelsgebonden materie die dan ter goedkeuring wordt voorgelegd op de personeelsvergadering.

Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitters, een secretaris, een schatbewaarder en de leden. Het oudercomité wordt zo samengesteld dat de ouders van de leerlingen van de beide campussen zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn.
Het oudercomité vergadert ten minste eenmaal per trimester .
Directeur F. Santens vertegenwoordigt de school in het oudercomité waarin zij over een adviserende stem beschikt.

Leerlingenraad

De leerlingenraad heeft een adviserende bevoegdheid over alle materies die een weerslag hebben op de algemene organisatie van het schoolleven. Vertegenwoordigers van de leerlingen komen onder begeleiding van 2 leerkrachten tweewekelijks op dinsdagmiddag samen. De directeur, F. Santens en adjunct-directeur; H. De Craene, worden op de hoogte gebracht van de eventuele voorstellen, door de leerlingen aangebracht. Daarnaast komen eenmaal per trimester de klasvertegenwoordigers per graad samen in een open leerlingenraad. Samen met de directie bespreken ze de schoolwerking en kunnen ze eveneens voorstellen doen.