Remediëring

Remediëring

Sint-CatharinacollegeLeerlingen uit de 1ste graad krijgen een project over correcte studiemethodes. Zij maken gebruik van een instructiegids.

Een bladwijzer werd ontworpen i.v.m. Leren Leren voor de 3e jaars. Er worden 5 tips op afgedrukt: jezelf overhoren, gespreid leren, zelf de leerstof leren uitleggen, het switchen van verschillende onderwerpen en het gebruik van mindmapping. Om dit alles te verduidelijken worden er goede en slechte voorbeelden gebruikt.

In het kader van de zelfevaluatie krijgen de 4de jaars de kans om gratis en op school deel te nemen aan de LEMO(Leer-en Motivatietest). Bij deze test leren de leerlingen meer inzicht krijgen in hun eigen competenties en wordt hun motivatie aangescherpt.
Het feedbackrapport en het document “Tool ter reflectie bij de LEMO-test” worden in de schoolrapporten bijgevoegd.

Ook de 6de jaars nemen deel aan de LEMO-test die gericht is op voortstuderen in het hoger onderwijs.

Tijdens de klassenraden die elk trimester gehouden worden, wordt er aan de directie meegedeeld en met alle leden van de klassenraad besproken voor welke leerlingen er een remediëringsfiche moet worden aangemaakt.
Op deze fiche wordt aangeduid of het om een socio-emotioneel probleem gaat of over een vakgericht:

  • Bij een socio-emotioneel probleem wordt het CLB ingelicht of de Cel Leerlingenbegeleiding.
  • Bij een vakgericht probleem wordt er een stappenfiche (per vak) opgestart.

De betrokken leerkracht noteert hierop welke stappen er moeten gezet worden (uitleg over leerstof, hermaken van oefeningen , bespreken van studiemethode… ) om te voorkomen dat de leerling blijft falen.
Deze stappenfiches worden aan de ouders en leerlingen via Smartschool bezorgd.
Bij een volgende klassenraad wordt er geëvalueerd en kan indien nodig het gebruik van de stappenfiches worden verdergezet.

Leerlingen die ondanks de remediëring dreigen af te stevenen op zware problemen op het einde van het jaar, krijgen een advies dat door de klastitularis wordt genoteerd op het kerstrapport. De directeur, F. Santens, neemt contact op met de betrokken ouders en nodigt hen uit tot een gesprek.

Regelmatig wordt er aan de leerlingen gevraagd om direct na een grote toets het document” Zelfevaluatie” in te vullen. Zij worden hierdoor aangemoedigd om hun studiemethodes en studie-inzet kritisch te bekijken.