FAQs

Tijdens een oudercontact kunnen de ouders van onze leerlingen de evolutie van hun zoon/dochter bespreken met de klassenleraar en/of de vakleerkrachten.  Elke ouder wordt daartoe tijdig uitgenodigd.  Inschrijven voor het oudercontact kan via Smartschool. Wie dit wenst, kan hierbij een handje geholpen worden door één van onze medewerkers.

We willen de nodige aandacht besteden aan een goede oriëntering en advisering van onze leerlingen, en richten daarom oudercontacten in na de proefwerken en infoavonden omtrent de verschillende studiemogelijkheden in een hogere graad of in het hoger onderwijs. Het CLB ondersteunt zowel leerlingen, ouders als de school om een goede keuze te maken. Op bepaalde oudercontacten is een CLB-medewerker aanwezig.

Naast deze oudercontacten kan je uiteraard ook op een ander moment via Smartschool een afspraak maken met de klassenleraar of de  vakleerkrachten. Indien je graag de directie wil spreken, kan je een afspraak maken via Smartschool, of kan je telefonisch contact opnemen.

Op beide campussen kunnen de leerlingen beschikken over een opbergruimte die met een sleutel kan worden afgesloten. Wie intekent voor een kluisje, verbindt er zich toe dit kluisje te huren zolang hij/zij leerling(e) is van het college. De huurprijs wordt ieder jaar geïnd via de schoolrekening. 

 

Naast de digitale agenda op Smartschool, hebben we ook een papieren planningsagenda.

  1. Daarin noteert de leerling de taken, toetsen, voorbereidingen… die de leerkracht geeft. Ook de leerling die niet dagelijks toegang heeft tot Smartschool, kan zo een perfect overzicht bewaren over taken en toetsen.
  2. Deze agenda is verder een belangrijk hulpmiddel om je eigen schoolwerk te leren plannen.
  3. Er is daarnaast ook ruimte voorzien voor opmerkingen van de leerkracht of opvoeder en voor mededelingen van de ouders: wij hanteren de agenda dus als communicatiemiddel met onze ouders. Soms dienen deze berichten te worden getekend.

Wij raden onze leerlingen dan ook sterk aan om deze agenda dagelijks bij te hebben en actief te gebruiken. Aan de ouders willen we vragen de agenda regelmatig na te kijken, uit interesse en als aanmoediging.

Via Smartschool ontvang je als leerling en ouders geregeld de nieuwste versie van de schoolkalender. Deze kalender biedt jou een volledig overzicht over al onze activiteiten. Ook belangrijke data inzake rapporten, proefwerkperiodes, e.d. vind je er terug.

De belangrijkste afspraken die gelden op onze school vinden ouders en leerlingen terug in het schoolreglement. De nieuwste versie staat vanaf het begin van het nieuwe schooljaar op onze website. We vragen leerlingen en ouders om dit met aandacht na te lezen en om daarna een document te tekenen voor akkoord met onze afspraken. Wie dit wenst, kan een exemplaar op papier bekomen.

Het boekenpakket wordt besteld via studieshop.be 

Aan het begin en het einde van elk trimester is er een schoolrekening voor de gemaakte kosten en activiteiten (zoals kopieën, toetsenbladen, …).

Naast de kalender biedt Smartschool nog zoveel meer:

  1. Het is een middel om te communiceren met leerkrachten, opvoeders, directie en CLB. Brieven en info worden via Smartschool aan de ouders en leerlingen bezorgd.
  2. Wij maken daarnaast ook gebruik van de digitale schoolagenda van Smartschool, waar alle lesonderwerpen en belangrijke taken en toetsen in zijn opgenomen.
  3. Tips van de leerkrachten, opdrachten, extra oefeningen en nieuwtjes krijgen ook hun plaats op Smartschool.

Vandaar dat we onze leerlingen vragen om dagelijks Smartschool te raadplegen. Indien dit thuis niet kan, is er op school zeker een computer ter beschikking.  Ook als ouder is het belangrijk om deze info geregeld na te kijken.

Onze leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school en voor lichamelijke letsels op weg van en naar school. Stoffelijke schade wordt niet door de schoolverzekering gedekt. Zo kan verlies van of schade aan een smartphone ed. niet verhaald worden op de schoolverzekering.

Om terug te vallen op de verzekering, moet elk ongeval binnen de 24 uren worden meegedeeld.
Formulieren voor aangifte van schoolongevallen zijn te verkrijgen op het secretariaat. Bij de berekening van haar tussenkomst in ziekenhuisverpleging en andere medische kosten, houdt de schoolverzekering rekening met de terugbetaling door een mutualiteit of een andere verzekering of bijstandsorganisme. Gelieve de volgende documenten te bezorgen aan het schoolsecretariaat nadat je eerst zelf de onkostennota’s hebt betaald:

  1. het genezingsgetuigschrift
  2. een attest van tussenkomst van de mutualiteit, vergezeld van de originele onkostennota’s, waar de mutualiteit niet of slechts gedeeltelijk in tussenkomt
  3. indien je niet aangesloten bent bij een mutualiteit, je volledige staat van onkosten, ondertekend en vergezeld van de originele bewijsstukken
  4. het rekeningnummer waarop de vergoeding gestort mag worden

Leerlingen ontvangen regelmatig een rapport over hun studie-evolutie. De data van de rapporten zijn vermeld in de schoolkalender. De leerlingen van de eerste graad A hebben daarnaast per trimester een rapport met de proefwerkresultaten. De leerlingen van de tweede en derde graad A krijgen resultaten van hun proefwerken in december en in juni. Er is ook een attituderapport, waarbij onze leerlingen beoordeeld worden op een aantal thema’s inzake werkhouding en houding naar anderen toe.